Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

17. května 2006 v 14:32 |  Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
OBEC ŠUMNÁ
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a družiny ZŠ v Šumné
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 27.12.2004 usnesením č. 12/04 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a družiny ZŠ v Šumné.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
………………. ..……………….
Jan Tobolka Petr Cejpek
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 14.1.2005