Elektronická podatelna obecního úřadu Šumná

22. května 2006 v 16:21 |  Informace o el. podatelně

Elektronická podatelna obecního úřadu Šumná

Elektronická adresa: podatelna.ousumna@seznam.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Šumná podatelna, Šumná 149, 671 02 Šumná
Úřední hodiny podatelny: pondělí - středa od 8:00 do 17:00
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  1. Po doručení na adresu el. podatelny obdržíte zprávu, že vaše zpráva byla doručena na adresu elektronické podatelny (generace této zprávy není povinná a nebude elektronicky podepsána):
Dne dd.mm.yyyy hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Šumná. Vaše zpráva bude dále zpracována dle platných pravidel pro el. podatelnu.
Tato zpráva nebude elektronicky podepsána a informuje odesilatele o umístění jeho datové zprávy ve schránce elektronické podatelny. Tato schránka je pravidelně vyzvedávána a o zařazení vaší zprávy do zpracování bude odesilatel informován a bude mu udán identifikátor zpracování (viz bod 2).
  1. Po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu (generace této zprávy je povinná a bude elektronicky podepsána):
Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávy podatelnou
Obecního úřadu Šumná
Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Obecního úřadu Šumná
dne: DD-MM-RRRR v HH:MM:ss
Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR
Miroslava Dvořáková]
Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o doručení na adresu el. podatelny ihned po doručení ve schránce.
Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v první (druhý, třetí - dle úředních hodin nebo jiných podmínek) pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf , txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna.ousumna@seznam.cz nebo na adresu ousumna@volny.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Jméno/Název (CN)
Platnost od
Platnost do
Miroslava Dvořáková
16.2.2007
16.2.2008
Lenka Korchová
1.2.2007
1.2.2008
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č. 500/2007 Sb., správní řád (§ 37)
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2007 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.