Květen 2006

Obecně závazná vyhláška obce Šumná číslo 1/2004 o místních poplatcích hlava V.

26. května 2006 v 14:37 Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Šumná
číslo 1/2004
o místních poplatcích
HLAVA V
Poplatek z ubytovací kapacity
ČL. 31
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl. 32
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 33
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnost, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Fyzická nebo právnická osoba , která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 34
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.

Čl. 35
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného roku.

Čl. 36
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá :
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná

Čl. 43
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37 a) citovaného zákona.

Čl. 44
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení zrušující
Čl.45

Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 1/1999.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
Čl. 46

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004

......................................... ..............................................
místostarosta obce starosta obce

Na úřední desce obecního úřadu Šumná

vyvěšeno dne: 30.12.2003

sejmuto dne: 20.1.2004

Obecně závazná vyhláška obce Šumná číslo 1/2004 o místních poplatcích hlava I. - IV.

26. května 2006 v 14:35 Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Šumná
číslo 1/2004
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Šumná vydalo dne 29.12.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 , odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Obec Šumná zavádí a vybírá tyto místní poplatky :

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity

(2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Šumná. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl.2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl.5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla držitele se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(2) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.6
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 8
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je :
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
e) obec nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí,
f) Policie ČR a Městská policie,
g) osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy - osvobození se zde vztahuje na dobu jednoho kalendářního roku.
h) osoba, která drží a používá v honitbě loveckého psa. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je nutné předložit.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.ledna kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

HLAVA II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 10
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl. 10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 11
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická osoba nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba za poplatek ručí.

Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásí písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustřeďovány peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl.13
Sazba poplatku

Poplatek činí :
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu ... 7,- Kč

Čl. 14
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl.15
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhají :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

HLAVA III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 16
Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Z akcí pořádaných ne veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 17
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím je :

parcela č.390 - před OÚ - parkoviště
parcela č. 344 - před OÚ - u studny
parcela č. 236 - před Jednotou ke Štítarům
parcela č. 216 - od křižovatky ke hřbitovu
parcela č. 295 - ke škole
parcela č. 389 - před zdravotním střediskem
parcela č. 429 - k nádraží
parcela č. 346 - ulice Jednota- Bulínová
parcela č. 296/1 - řadovky u ZŠ.


Čl. 18
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 16.

Čl. 19
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně do 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 16 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 21
Sazba poplatku
(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :
a) za umístění skládek suti, odpadového materiálu, chlévské mrvy......... 5,- Kč
b) za umístění skládek stavebního materiálu a paliv ................1,- Kč
c) za umístění stavebního zařízení pro výstavbu RD na určené ploše
v trvání do 1 roku ............................ 1,- Kč
v trvání nad 1 rok ............................ 5,- Kč
d) za umístění zařízení sloužících k prodejním účelům (prodejních stánků, pultů,nebo jiného
zařízení sloužícího k prodejním účelům) ....................10,-Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb ...........10,-Kč
f) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí na určené ploše .....50,- Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo, pro vozidlo určené
pro silniční dopravu a přepravu, traktor, nákladní přívěs na určené ploše ......10,- Kč
ch) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce ..... 1,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl .....10,- Kč

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 22
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 23
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá :
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla obce,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla Policie ČR,
d) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla zdravotnické služby,
e) provádění výkopových prací, jejichž investorem je obec nebo obcí zřízené příspěvkové organizace,
f) kulturní, sportovní a reklamní akce, jejichž pořadatelem je obec nebo obcí zřízené příspěvkové organizace a místní tělovýchovná jednota.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 19 této vyhlášky,
b) v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

HLAVA IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 24
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 25
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 26
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 27
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejné prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 28
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce činí 15%.

Čl. 29
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.

Čl. 30
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny :
a) sportovní akce pořádané místní tělovýchovnou jednotou,
b) divadelní představení a koncerty vážné hudby,
c) filmová představení,
d) akce, jejichž pořadatelem jsou obec a rozpočtové, příspěvkové a zájmově kulturní organizace zřízené obcí.
e) sportovní akce určené mládeži a dětem.
(2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s ohlašovací povinností podle Čl. 27.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

22. května 2006 v 16:26 Obecně závazné vyhlášky
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Šumná
č. 6/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 12.12.2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Šumná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen "poplatek").[1]
Čl.2
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Šumná, který byl stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Šumná č. 1/2001, o nakládání s komunálním odpadem v obci Šumná ze dne 3.12.2001.
Čl.3
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Šumná, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem.
3. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 5

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí ročně 450,- Kč pro:
A/ fyzickou osobu, která má v obci Šumná trvalý pobyt.
B/ fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Sazba poplatku je tvořena:
a/ částkou ve výši 234,-Kč stanovené ve smyslu ust .§10b, odst. 3, písm. a/ zákona
o místních poplatcích.
b/ částkou ve výši 216,-Kč stanovené ve smyslu ust. § 10b, odst. 3, písm.b/ zákona
o místních poplatcích.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 6
Osvobození:
Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale:
a) v obci se prokazatelně víc jak dva roky nezdržuje,
b) zdržuje se přechodně v cizině po dobu nejméně devíti po sobě jdoucích měsíců,
c) je ve výkonu trestu odnětí svobody delší jak devět měsíců,
d) osoby evidenčně vedené k trvalému pobytu na adrese Šumná 149 (ohlašovna), které se v obci nezdržují.
Poplatek dále neplatí fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Šumná v lokalitě Dolní Olešná.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Dojde-li ke změně místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené
nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
2. Vrácení případného přeplatku na poplatku se řídí ustanoveními zvláštního právního předpisu.2)
Pozn.
2) § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:
"Požádá-li daňový dlužník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč a nemá-li současně daňový dlužník nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li podle odstavce 2 požadavek
na úhradu nedoplatku jiný správce daně, a to do třiceti dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak."
Čl.8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný v pololetních splátkách bez vyměření vždy do 31.3. a 30.9.
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 9. kalendářního roku, je poplatek splatný
do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 9
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla."

Čl. 10

Zrušující ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006 .
…………………… …………………………
Jan Tobolka Petr Cejpek
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2005
Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2006


Elektronická podatelna obecního úřadu Šumná

22. května 2006 v 16:21 Informace o el. podatelně

Elektronická podatelna obecního úřadu Šumná

Elektronická adresa: podatelna.ousumna@seznam.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Šumná podatelna, Šumná 149, 671 02 Šumná
Úřední hodiny podatelny: pondělí - středa od 8:00 do 17:00
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  1. Po doručení na adresu el. podatelny obdržíte zprávu, že vaše zpráva byla doručena na adresu elektronické podatelny (generace této zprávy není povinná a nebude elektronicky podepsána):
Dne dd.mm.yyyy hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Šumná. Vaše zpráva bude dále zpracována dle platných pravidel pro el. podatelnu.
Tato zpráva nebude elektronicky podepsána a informuje odesilatele o umístění jeho datové zprávy ve schránce elektronické podatelny. Tato schránka je pravidelně vyzvedávána a o zařazení vaší zprávy do zpracování bude odesilatel informován a bude mu udán identifikátor zpracování (viz bod 2).
  1. Po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu (generace této zprávy je povinná a bude elektronicky podepsána):
Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávy podatelnou
Obecního úřadu Šumná
Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Obecního úřadu Šumná
dne: DD-MM-RRRR v HH:MM:ss
Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR
Miroslava Dvořáková]
Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o doručení na adresu el. podatelny ihned po doručení ve schránce.
Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v první (druhý, třetí - dle úředních hodin nebo jiných podmínek) pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf , txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna.ousumna@seznam.cz nebo na adresu ousumna@volny.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Jméno/Název (CN)
Platnost od
Platnost do
Miroslava Dvořáková
16.2.2007
16.2.2008
Lenka Korchová
1.2.2007
1.2.2008
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č. 500/2007 Sb., správní řád (§ 37)
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2007 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

17. května 2006 v 14:32 Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
OBEC ŠUMNÁ
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a družiny ZŠ v Šumné
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 27.12.2004 usnesením č. 12/04 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a družiny ZŠ v Šumné.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
………………. ..……………….
Jan Tobolka Petr Cejpek
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 14.1.2005

Důležitá telefonní čísla v obci Šumná

17. května 2006 v 14:28 Důležitá telefonní čísla
Důležitá telefonní čísla
Obecní úřad Šumná 515 291 300
Stavební úřad Šumná 515 291 288
Základní škola Šumná 515 291 299
Mateřská škola Šumná 606 844 143
Zdravotní středisko Šumná
MUDr. Rudolf Bugner 515 291 460
MUDr. Stanislava Studená 515 291 345
MUDr. Marie Lerchová 515 291 343
Pošta Šumná 515 291 311, 515 291 060

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

17. května 2006 v 14:26 Povinné informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Účetní, matrikářka: Miroslava Dvořáková
Matrikářka, pokladní: Lenka Korchová
Úřední hodiny: Po,St: 8.00 - 17.00 hodin
1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec ŠUMNÁ
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,za kterých provozuje svoji činnost
Obec vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 24.11.1990.
a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

Starosta: Petr Cejpek
Místostarosta: Mgr. Petr Sklenář
Zastupitelstvo:
Petr Cejpek
Ing. Václav Hrubý
Sylva Ingrová
Ing. Zbyněk Kopřiva
Dana Nečasová
Drahomíra Pevná
Pavel Slabý
Mgr. Petr Sklenář
Jan Tobolka

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné spojení
Sídlo: Šumná 149, 671 02
Telefon: 515 291 300
Fax: 515 291 300
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Číslo účtu: 1583412369/ 0800
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)

IČO: 00293610

7.
Daňové a identifikační číslo (DIČ)
DIČ: CZ00293610
8.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na úřední desce umístěné: u obecního úřadu
Elektronická vývěska na www.obecsumna.blog.cz
Na obecním úřadě v době: Po,St: 8.00 - 17.00 hodin
9.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě
v Šumné
10.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
  1. Ústava České republiky
  2. Listina základních práva a svobod
  3. Zákony , např. 128/2000 Sb. o obcích
11.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Mzdové náklady:
Materiálové náklady (kopírování, papír, obálky apod.)
Doručovací náklady:
Ostatní prokazatelné náklady:
12.
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Základní škola a Mateřská škola Šumná / příspěvková organizace/
Sbor dobrovolných hasičů /organizační složka obce/
Místní knihovna /organizační složka obce/
Zpracoval: Petr Cejpek
Jméno/funkce: starosta obce
Datum: 1.12.2006
Razítko/podpis:

Historie Šumné

17. května 2006 v 14:19 Historie
Stručná historie
O čtyři roky později nežli Liliendorf, tedy r. 1798, zakládá na vykácené lesní trati majitel vranovského panství advokát Josef Hilgartner rytíž z Lilienbornu další obec, která je německy zvána Schönwald, česky Šunvald, později ustálená malebnější podoba Šumwald. Zajímavostí je skutečnost, že Šumvald je prvně připomenut ve farní matrice štítarské již r. 1797, která zaznamenala narození a křeste dítěte jistého Matyáše Böhma ze Šumvaldu.Traduje se, že zakladatel obce, ve snaze dosáhnout co největšího majetkového prospěchu, jednak kácel lesy, v založených obcích prodával půdu a nabízel poddaným i výkup z roboty. Ti, kteří včas překonali počáteční nedůvěru, stali se vlastníky svých usedlostí. Původně samostatná obec byla katastrálně přiřazena r. 1817 ke Štítarům, s poměrným zastoupením v obecním zastupitelstvu. R. 1798 má obec 28 domů a v nich 128 obyvatel, zpočátku většinou německé národnosti. Patřila k ní i osada Bažantnice a myslivna, později převedené k obci Vracovice. Dne 1.2.1846 usnesli se občané uložit výnosy z pozemků na úrok, k úhradě obecních výdajů. Po zrušení roboty r. 1848 vykoupili pozemky, které byly zatíženy poplatky.
Rozvoj obce se vztahuje především k roku 1871, kdy byla dostavěna Severo-západní dráha, spojující města Berlín a Vídeň.V Šumvaldu byla vystavěna železniční stanice Schönwald-Frain-Šumvald-Vranov, jak doslovně zněl dvojjazyčný název. Téměř souběžně je obec postupně propojena silnicemi se Znojmem a Vranovem a tím i s nejbližšími Liliendorfem (Lesná) a Schröfelsdorfem (Štítary). V r. 1874 je postavena zděná zvonice. Podle sčítání z r. 1900 bydlelo zde v 45 domech 211 obyvatel. Oblíbenost Šumvaldu i Liliendorfu začíná vzrůstat a obec zažívá i překotný hospodářský rozvoj. Postupně zde vyrůstají dva mlýny, pila, továrna na bedny a sudy, lihovar, výroba sýrů a másla, výroba čisticích prostředků, stavební a bytové družstvo a také hotel. Vyhlášení samostatného Československého státu. 1918, bylo spojeno s obtížemi při převzetí žel. stanice Šumvald-Vranov, protože německý personál nechtěl předat stanici českým úředníkům. Vojenská četa potom obsadila nádraží i školu a zajistila uplatňování zákonů nové republiky, jejíž vláda pak konečně 17.12.1920 rozhodla o osamostatnění Šumvaldu od Štítar.
Sčítání obyvatel dne 15.2.1921 konstatuje 418 obyvatel a to 265 Čechů, 149 němců a 4 židé. Velkou událostí se stalo zřízení Měšťanské školy, která byla slavnostně otevřena 28.5.1928. Poctou se nesporně stala mimořádná událost, totiž návštěva obce presidentem Československé republiky T.G. Masarykem, který se tu zastavil na své cestě prohlédnout si místo, kde měla být vybudována Vranovská přehrada a zatopena obec Bítov. Podepsal se do obecní kroniky i s dcerou dr. Alicí Masarykovou, která jej na cestě doprovázela. Samotná výstavba Vranovské přehrady, započala prakticky už r. 1924 a obce se dotýkala tím, že od nádraží v Šumvaldu vedla do údolí úzkokolejka k dopravě materiálu. Ve volbách r. 1935 dalo 355 voličů hlasy stranám takto: Sudetendeutsche Partei dostala 68 hlasů, Čs.strana národně socialistická ČNS 66 , stejně jako Národní obec fašistická NOF, Agrární strana 54 a Čs. sociálně demokratická strana dělnická 43 hlasů. Okupace obce proběhla 8. října 1938 a připojena k Říši. České obyvatelstvo bylo zatýkáno (10) a proto raději obec opustilo, nebo bylo vyhnáno ordnery, kteří pronásledovali zejména členy Sokola a Národní gardy.

Něco o Šumné

17. května 2006 v 14:16 Obec Šumná
Obec Šumná se nachází na křižovatce silnic z Vranovské Vsi do Lesné a Znojma,
do Vranova nad Dyjí a do Bítova. Leží obklopena lesy na okraji chráněné krajinné oblasti Národního parku Podyjí. Je východiskem do rekreační oblasti Vranovska a Bítovska. Ze Šumné vedou turistické cesty a stezky všemi směry.
Jihovýchodním směrem se dostaneme za necelou hodinu pochodu k rybníku a zřícenině hradu Šimberk. Dáme-li se na jih přes Lesnou a Čížov, přijdeme do nedalekého rakouského Hardeggu. Jihozápadně od Šumné nás turistické značky zavedou k Vranovské přehradě a samotného Vranova nad Dyjí. Směrem západním přes Štítary se dostaneme až do 15 km vzdáleného Bítova.
Historie
Dvůr Bažantnice a myslivna (nyní obytný dům č. 1 v Šumné) na pokraji obory byly jedinými obydlími uprostřed rozsáhlých lesů. Tehdejší držitel panství vranovského zemský advokát pražský Josef Hilgartner, rytíř z Lilienborna, dal r. 1798 vystavit malé rodinné domky na vykácené lesní trati, čímž byl dán základ naší obci Šumná. Podobně založil Josef Hilgartner von Lilienborn osadu i na druhé straně dvora Bažantnice, která dostala jméno po něm - Liliendorf (dnes Lesná).
Obec se rozkládá na okraji krásných lesů, proto dostala německé jméno
Schönwald - Češi říkali Šumvald.
V roce 1817 byly upravovány katastry a tehdy obec Šumvald přišla o svou samostatnost, katastrálně byla přidělena ke Štítarům. Obec Šumvald byla osamostatněna na jaře r. 1921, čímž začínají vlastní dějiny obce.
V roce 1949 dostala obec Šumvald české jméno Šumná.
Šumná je polské slovo a znamená "pěkná".
Pamětihodnosti:
zřícenina hradu Šimber
Zvonice postavena v letech 1874 - 1875
rybník Vlkov (Šimperák)

Historie obce Šumná

17. května 2006 v 13:44
Stručná historie
O čtyři roky později nežli Liliendorf, tedy r. 1798, zakládá na vykácené lesní trati majitel vranovského panství advokát Josef Hilgartner rytíž z Lilienbornu další obec, která je německy zvána Schönwald, česky Šunvald, později ustálená malebnější podoba Šumwald. Zajímavostí je skutečnost, že Šumvald je prvně připomenut ve farní matrice štítarské již r. 1797, která zaznamenala narození a křeste dítěte jistého Matyáše Böhma ze Šumvaldu.Traduje se, že zakladatel obce, ve snaze dosáhnout co největšího majetkového prospěchu, jednak kácel lesy, v založených obcích prodával půdu a nabízel poddaným i výkup z roboty. Ti, kteří včas překonali počáteční nedůvěru, stali se vlastníky svých usedlostí. Původně samostatná obec byla katastrálně přiřazena r. 1817 ke Štítarům, s poměrným zastoupením v obecním zastupitelstvu. R. 1798 má obec 28 domů a v nich 128 obyvatel, zpočátku většinou německé národnosti. Patřila k ní i osada Bažantnice a myslivna, později převedené k obci Vracovice. Dne 1.2.1846 usnesli se občané uložit výnosy z pozemků na úrok, k úhradě obecních výdajů. Po zrušení roboty r. 1848 vykoupili pozemky, které byly zatíženy poplatky.
Rozvoj obce se vztahuje především k roku 1871, kdy byla dostavěna Severo-západní dráha, spojující města Berlín a Vídeň.V Šumvaldu byla vystavěna železniční stanice Schönwald-Frain-Šumvald-Vranov, jak doslovně zněl dvojjazyčný název. Téměř souběžně je obec postupně propojena silnicemi se Znojmem a Vranovem a tím i s nejbližšími Liliendorfem (Lesná) a Schröfelsdorfem (Štítary). V r. 1874 je postavena zděná zvonice. Podle sčítání z r. 1900 bydlelo zde v 45 domech 211 obyvatel. Oblíbenost Šumvaldu i Liliendorfu začíná vzrůstat a obec zažívá i překotný hospodářský rozvoj. Postupně zde vyrůstají dva mlýny, pila, továrna na bedny a sudy, lihovar, výroba sýrů a másla, výroba čisticích prostředků, stavební a bytové družstvo a také hotel. Vyhlášení samostatného Československého státu. 1918, bylo spojeno s obtížemi při převzetí žel. stanice Šumvald-Vranov, protože německý personál nechtěl předat stanici českým úředníkům. Vojenská četa potom obsadila nádraží i školu a zajistila uplatňování zákonů nové republiky, jejíž vláda pak konečně 17.12.1920 rozhodla o osamostatnění Šumvaldu od Štítar.
Sčítání obyvatel dne 15.2.1921 konstatuje 418 obyvatel a to 265 Čechů, 149 němců a 4 židé. Velkou událostí se stalo zřízení Měšťanské školy, která byla slavnostně otevřena 28.5.1928. Poctou se nesporně stala mimořádná událost, totiž návštěva obce presidentem Československé republiky T.G. Masarykem, který se tu zastavil na své cestě prohlédnout si místo, kde měla být vybudována Vranovská přehrada a zatopena obec Bítov. Podepsal se do obecní kroniky i s dcerou dr. Alicí Masarykovou, která jej na cestě doprovázela. Samotná výstavba Vranovské přehrady, započala prakticky už r. 1924 a obce se dotýkala tím, že od nádraží v Šumvaldu vedla do údolí úzkokolejka k dopravě materiálu. Ve volbách r. 1935 dalo 355 voličů hlasy stranám takto: Sudetendeutsche Partei dostala 68 hlasů, Čs.strana národně socialistická ČNS 66 , stejně jako Národní obec fašistická NOF, Agrární strana 54 a Čs. sociálně demokratická strana dělnická 43 hlasů. Okupace obce proběhla 8. října 1938 a připojena k Říši. České obyvatelstvo bylo zatýkáno (10) a proto raději obec opustilo, nebo bylo vyhnáno ordnery, kteří pronásledovali zejména členy Sokola a Národní gardy.